معرفی بخش رادیولوژی کلینیک ارمغان تندرستی

رادیولوژی عمومی و تخصصی:
بخش رادیولوژی کلینیک ارمغان تندرستی شامل واحدهای رادیولوژی عمومی و سونوگرافی می‌باشد.
این بخش دارای یک دستگاه تمام دیجیتال پیشرفته با نرم افزارهای بروز مانند سیستم AEC ( كنترل اتومات اكسپوژر) می باشند كه قادر است بصورت خودكار با توجه به دانسیته بافت مورد نظر زمان پرتودهی را كنترل نماید و در نتیجه دوز پرتوگیری بیمار Scatter را كاهش و كیفیت تصویر را افزایش دهد.
همچنین سیستم PBL در این دستگاهها قادر به كنترل میدان اشعه به صورت خودكار با توجه به سایز كاست می باشد كه این نیز در كاهش دوز پرتوگیری بیمار و افزایش كیفیت بسیار مؤثر است.
قدرت مانور بالای تیوبهای اشعهX و تختها دركلیه جهات، راحتی بیمار و تكنولوژیست را جهت دستیابی به یك رادیوگرافی استاندارد و علمی مهیا می سازد و در این بخش كلیه رادیوگرافهای عمومی و تخصصی با كیفیت بسیار بالا و با رعایت معیارهای ارزشیابی استاندارد مطرح شده در رفرنسهای بین المللی انجام می گیرد.


خدمات تشخیصی كه در این بخش ارائه می شود عبارتند از:

رادیولوژی ساده و تخصصی:

گرافی ساده از تمام اعضاء بدن و گرافی تخصصی از مفاصل با اندازه­گیری ارتوپدی (تری جوینت – (Alignment View

 

رادیوگرافی تخصصی رنگی:

رادیوگرافی های سیستم گوارشی(مری، معده و روده) از قبیل:

ـرادیوگرافی رنگی از مری —»  Barium Swallow

ـ رادیوگرافی رنگی از معده —» Barium Meal

ــرادیوگرافی رنگی از سیستم گوارش —»  U.G.I

ـرادیوگرافی رنگی از روده کوچک —» Transit

ـ ـرادیوگرافی رنگی از روده بزرگ—» Barium enema

ــرادیوگرافی رنگی از کبد و سیستم صفراوی —»  T.Tube Cholangiography

-رادیوگرافی رنگی از کلیه و مجاری ادراری —»  IVP

ـرادیوگرافی رنگی از مثانه —» VCUG

ـرادیوگرافی رنگی از مجاری ادراری —» RUG

  • رادیوگرافی از رحم یا هیستروسالپنگوگرافی و ….

مراجعه کننده گرامی، در صورت هر گونه سوال و اطلاعات تکمیلی می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

تلفن: 38437037-051 و 38420174-051  داخلی 506 بخش رادیولوژی