لیست هزینه های سونوگرافی و رادیولوژی و نمونه برداری و اینترونشن

لیست قیمت خدمات سونوگرافی

قیمت(ریال) آزاد

قیمت  بیمه

کلیه مثانه مجاری ادراری 710000 500000
کلیه  مثانه مجاری ادراری رزیدو 780000 550000
کلیه مثانه مجاری ادراری پروستات رزیدو 1060000 750000
کبد کیسه صفرا 570000 40000
شکم 890000 620000
لگن 740000 520000
ترانس رکتال 1060000 750000
بیضتین 660000 460000
آپاندیس 500000 350000
پانکراس 400000 280000
طحال 400000 280000
پستان دو طرفه آگزیلاری 1120000 790000
نسج نرم سطحی 710000 500000
نسح نرم عمقی 510000 360000
تیروئید یا پاراتیروئید 580000 410000
رحم ضمایم 680000 480000
رحم واژینال 830000 580000
حاملگی واژینال 1410000 990000
حاملگی و  سن جنین 890000 620000
NT غربالگری اول 1670000 1170000
آنومالی اسکن (غربالگری دوم) 1170000 820000
حاملگی اکرتا 1300000 910000
IUJR بررسی رشد غیر داپلر 1060000 750000

 لیست قیمت خدمات سونوگرافی  داپلر قیمت(ریال) آزاد

قیمت بیمه

داپلر کلیه ها یا بیضه ها 2480000 1740000
شرایین و اندام فوقانی یک طرفه 2130000 1490000
شرایین و اندام فوقانی دو طرفه 3900000 2730000
داپلر شریان وریدی یک اندام 3540000 2480000
داپلر شریان وریدی دو اندام 5680000 3980000
داپلر هر عضو شکمی 2480000 1740000
داپلر گردن(دوکاروتید، دوورتبرال) 2480000 1740000
داپلر کبد ضایعات تومو 2840000 1990000
داپلر کلیه پیوندی 2200000 1540000
واریس اندام تحتانی یک طرفه 2840000 1990000
واریس اندام تحتانی دو طرفه 4600000 3230000
وریدی انتهایی یک طرفه 2130000 1490000
وریدی انتهایی دو طرفه 3540000 2480000
داپلر توده های نسج نرم 1170000 820000
داپلر آلت با تزریق پاپاورین (Penis) 3540000 2480000
داپلر آلت بدون تزریق پاپاورین (Penis) 1060000 1490000
داپلر رحم و تخمدان( واژینال) 2480000 1740000
داپلر رحم حامله 2480000 1740000
پورت، ورید طحالی و بررسی کولترالها 2130000 1490000
 

 


 

لیست قیمت خدمات اینترویشن و نمونه برداری

قیمت(ریال) آزاد

قیمت بیمه

FNA تیروئید

3530000

397000

FNA 3700000

3120000

نمونه پستان 4410000

308000

توده کبد

9940000

8360000

پارانشیم کبد

7050000

5940000

نمونه کلیه ها 6640000

5600000

غدد لنفاوی

6230000

525000

رتروپریتوئن 7880000

6630000

درناژ هماتوم (کیست)

5390000 3820000
درناژ شکم بدون کاتتر 7880000

6630000

درناژ باکاتتر

10520000 8850000
اسپراسیونریوی 6760000

Tap پلور

1510000 1048000
Tap آسیت 3500000

3000000

تخلیه مایع پریتونئال با کاتتر درن

7050000 5940000
بیوپسی پانکراس

10590000

8910000

تعویض درناژ 1810000

1520000

خارج کردن درناژ

1240000 1040000

درناژ آبسه کلیه

6030000

5080000